Asma’ binti Abu Bakar Ash-Shiddiq

Asma’ binti Abu Bakar Ash-Shiddiq Asma’ binti Abu Bakar Ash-Shiddiq (Puteri-puteri Teladan dalam Islam)

Sumber: “An-Nisaa’ Haula Ar-Rasuul” (diterjemahkan menjadi “Tokoh-tokoh Wanita di Sekitar Rasulullah SAW”) yang disusun oleh Muhammad Ibrahim Salim. Diketik oleh Hanies Ambarsari.

Dia seorang wanita muhajir yang mulia dan tokoh yang besarkarena akal dan kemuliaan jiwa serta kemauannya yang kuat. Asma’ dilahirkan tahun 27 sebelum Hijrah. Asma’ 10 tahun lebih tua daripada saudaranya seayah, Aisyah, Ummul Mu’minin dan dia adalah saudara se- kandung dari Abdullah bin Abu Bakar.

Asma’ mendapat gelar Dzatun nithaqain (si empunya dua ikatpinggang), karena dia mengambil ikat pinggangnya, lalu memotongnya menjadi dua. Kemudian, yang satu dia gunakan untuk sufrah (bungkus makanan untuk bekal) Rasulullah SAW, dan yang lain sebagai pembungkus qirbahnya pada waktu malam, ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar Ash- Shiddiq keluar menuju gua.

Penduduk Syam mengolok-olok Ibnu Zubair dengan julukan “Dzaatun nithaqain” ketika mereka memeranginya. Maka Asma’ bertanya kepada puteranya itu, Abdullah bin Zubair :”Mereka mengolok-olokkan kamu ?” Abdullah menjawab :”Ya.” Maka Asma’ berkata :”Demi Allah, dia adalah benar.”

Ketika Asma’ menghadap Al-Hajjaj, dia berkata: “Bagaimana engkau mengolok-olok Abdullah dengan julukan Dzatun nitha- qain ? Memang, aku mempunyai sepotong ikat pinggang yang harus dipakai oleh orang perempuan dan sepotong ikat pinggang untuk menutupi makanan Rasulullah SAW.” Asma’ telah lama masuk Islam di Mekkah, sesudah 17 orang dan berbai’at kepada Nabi SAW, serta beriman kepadanya dengan iman yang kuat Pengamalan Islam Asma’ yang Baik Pada suatu ketika, datang Qatilah binti Abdul Uzza kepada puterinya, Asma’ binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, sedangkan Abu Bakar telah menalaknya di zaman jahiliyyah, membawa hadiah-hadiah berupa kismis, samin dan anting-anting. Namun Asma’ menolak hadiah tersebut dan tidak mengizinkannya memasuki rumahnya. Kemudian dia memberitahu Aisyah :”Tanyakan kepada Rasulullah SAW ….?” Aisyah menjawab :”Bi- arlah dia memasuki rumahnya dan dia (Asma’) boleh menerima hadiahnya.”

Tindakan Asma’ yang Baik

Abu Bakar r.a. membawa seluruh hartanya yang berjumlah 5.000 atau 6.000 ketika Rasulullah SAW pergi hijrah. Kemudian kakeknya, Abu Quhafah datang kepada Asma’ sedangkan dia seorang buta. Abu Quhafah berkata :”Demi Allah, sungguh aku lihat dia telah menyusahkan kalian dengan hartanya, sebagaiamana dia telah menyusahkan kalian dengan dirinya.” Maka Asma’ berkata kepadanya:”Sekali-kali tidak, wahai, Kakek! Beliau telah meninggalkan kebaikan yang banyak bagi kita.”

Kemudian Asma’ mengambil batu-batu dan meletakkanya di lubang angin, di mana ayahnya pernah meletakkan uang itu. Kemudian dia menutupinya dengan selembar baju. Setelah itu Asma’ memegang tangannya (Abu Quhafah) dan berkata: “Letakkan tangan Anda di atas uang ini.” Maka kakeknya mele- takkan tangannya di atasnya dan berkata :”Tidaklah mengapa jika dia tinggalkan ini bagi kalian, maka dia (berarti) telah berbuat baik. Ini sudah cukup bagi kalian.”

Sebenarnya Abu Bakar tidak meninggalkan se- suatu pun bagi keluarganya, tetapi Asma’ ingin menenangkan hati orang tua itu. Az-Zubair ibnul Awwam menikah dengannya, sementara dia tidak mempunyai harta dan sahaya maupun lainnya, kecuali kuda. Maka Asma’ memberi makan kudanya dan mencukupi kebutuhan serta melatihnya. Me- numbuk biji kurma untuk makanan kuda, memberinya air minum dan membuat adonan roti. Suatu ketika Az-Zubair bersikap keras terhadapnya, maka Asma’ datang kepada ayahnya dan mengeluhkan hal itu.

Maka sang ayah pun berkata : “Wahai anakku, sabarlah! Sesungguhnya wanita itu apabila bersuami seorang yang sholeh, kemudian suaminya meninggal dunia, sedang isterinya tidak menikah lagi, maka keduanya akan berkumpul di surga.” Asma’ datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya :”Wahai, Rasulullah, aku tidak punya sesuatu di rumahku, kecuali apa yang diberikan oleh Az- Zubair kepadaku. Bolehkah aku memberikan dan menyedekahkan apa yang di- berikan kepadaku olehnya ?”

Page 1 of 3 | Next page